November 2020

Grupputställning 

/ Groupexhibtion

BPAC PHOTO.

7 november - 19december 2020

Bendana | Pinel Art Contemporain

4 Rue du Perche, 75003 Paris, Frankrike

Maria Friberg, Lake Verea, Alejandra Laviada, Niccoló Montesi, Caio Reisewitz, Miguel Rothschild,Peter Stridsberg


Bendana | Pinel Art Contemporain är stolta med att presentera ”BPAC Photo”, en grupputställning uteslutande tillägnad fotografi. På ett sätt att förfölja Paris Photo-andan i detta oöverträffade sammanhang presenterar galleriet en eklektisk samling av verk utförda av konstnärer med enstaka praxis. Utställningen är en symbol för detta mångkulturella medium och visar på det stora utbudet av teman och konstnärliga ursprung i galleriet.

Mer info om utställningen 

http://www.bendana-pinel.com/en/shows/2020/070/

 

/ BPAC PHOTO

7 november - 19december 2020

Bendana | Pinel Art Contemporain

4 Rue du Perche, 75003 Paris, Frankrike


Bendana | Pinel Art Contemporain is pleased to present “BPAC Photo”, a group exhibition exclusively dedicated to photography. In a way of pursuing the spirit of Paris Photo in this unprecedented context, the gallery presents an eclectic gathering of works carried out by artists with singular practices. Embodying the vast array of themes and artistic origins within the gallery, the exhibition intends to be a symbol of this multicultural medium.

More info about the exhibition 

http://www.bendana-pinel.com/en/shows/2020/070/

DSC_9191-1.jpg

November 2020

Soloutställning 

/ Soloexhibtion

Som jag minns så var det så.
7 november 2020 - 20 januari 2021
Rotundan, Kalmar konstmuseum, Kalmar

Jag har alltid fascinerats över den mängden av bilder som har tagits under min uppväxt, när mina anhöriga har tagit fram kameran och fotograferat resor, högtider och blomsterarrangemang. Kameran har varit ett vittne för att kunna blicka tillbaka på det man har upplevt och se sin omgivning med nya ögon. Vetskapen om den fotografiska bilden har alltid gjort mig nyfiken om värdet av den specifika händelsen när kameran plockas upp och förevigar. Kameran användes flitigt som ett verktyg genom min uppväxt. Ofta för att förena och få mina närstående att samla sig en kort tid.

Under denna pågående pandemi så finns det många skäl till att blicka tillbaka, samla kraft och gå vidare. I mitt fotografiska verk Som jag minns så var det så från 2014 ville jag undersöka vad som sker under tiden innan och efter den fotografiska bilden. Jag valde att samla tretton av mina närstående på en plats som vi alla har en relation till. Detta för att fotografera en gemensam släktbild. 

I utställningen på Rotundan, Kalmar visas händelsen första gången från linnetyg som ett varsamt och tryggt lager för att återspegla dagen och de 25 minuterna vi delade på ängen den dagen. Sex år senare är verket kanske starkare än någonsin eller iallafall känslan över att det finns nåt bevarat från dagen som vi aldrig kommer få uppleva igen. Den tillfälliga känslan att befinna sig framför kameran och stunden vi delade tillsammans och släktbilden som bevarande av en viss tid i våra liv. Samtidigt föreviga något åt framtiden. Verket består av tre delar är ett tidsdokument över en händelse som på många sätt har präglat mig och min roll som bildkonstnär. Välkommen att besöka utställningen som visas dygnet runt fram till 20 januari 2021.

IMG_20201105_184552.jpg

/ As I remember  it was so.

November 7, 2020 - January 20, 2021 Rotundan, Kalmar Art Museum, Kalmar

 

I have always been fascinated by the amount of pictures that have been taken during my upbringing, when my relatives have taken out the camera and photographed trips, holidays and flower arrangements. The camera has been a witness to be able to look back on what you have experienced and see your surroundings with new eyes. The knowledge of the photographic image has always made me curious about the value of the specific event when the camera is picked up and immortalized. The camera was used extensively as a tool throughout my upbringing. Often to unite and get my loved ones together for a short time. During this ongoing pandemic, there are many reasons to look back, gather strength and move on.

 

In my photographic work As I remember it was so from 2014 I wanted to investigate what happens during the time before and after the photographic image. I chose to gather thirteen of my loved ones in a place we all have a relationship with. This is to photograph a common family photo. In the exhibition at the Rotunda, Kalmar, the event is shown for the first time from linen fabric as a gentle and safe layer to reflect the day and the 25 minutes we shared in the meadow that day. Six years later, the work is perhaps stronger than ever or at least the feeling that there is something preserved from the day that we will never experience again.

 

The temporary feeling of being in front of the camera and the moment we shared together and the family image as the preservation of a certain time in our lives. At the same time, immortalize something for the future. The work consists of three parts is a time document of an event that in many ways has shaped me and my role as a visual artist.

 

Welcome to visit the exhibition that is open until January 20, 2021.

Kalmar-affisch-IMG_7772.jpg

Augusti 2020

Nya scener 

/ New scenes

I mitten av augusti genomförde jag nya konstruktioner och scenografier till de till nya fotografiska arbeten. Intensiva dagar med tidiga morgnar och sena kvällar. Linoljefärg på kläder och händer. Sågande av virke och skruvande på regelkonstruktioner. Målade av väggar, lister och plåtarbeten. 

 

De fotografiska arbetarna kommer visas längre fram på hemsidan och mer info om projekt  kommer under hösten. 

 

/ In mid-August, I have worked with new constructions and scenographies for the new photographic works. Intense days with early mornings and late evenings. Linseed oil paint on clothes and hands.Sawing timber and screwing on rule constructions. Painted by walls, moldings and sheet metal work.

 

The photographic workers will be presented later on the website and more info about project is 

coming in the fall.

vy.jpg

Red fauna på 

Above Gallery

/Red Fauna on Above Gallery

Jag är glad att jag inlett ett samarbete samarbete med Above Gallery i Stockholm och har kommit överens om att de kommer få sälja fyra fotografiska verk ur serien Red Fauna till försäljning på deras hemsida.

 

Verken görs i totalt i en upplaga av  

9 + 2 AP. Fotografierna mäter utfallande 63 x 51 cm, själva bilderna 54 x 45 cm.

För mer info tryck på länken nedan.

https://abovegallery.se/konstnar/peter-stridsberg/

 

I have started a collaboration with Above Gallery in Stockholm and have agreed that they have four photographic works from the series

Red Fauna for sale on their website.

 

The works are made in total in an edition of 9 + 2 AP. The photographs measure 63 x 51 cm, the images themselves 54 x 45 cm.

For more info click on the link.

https://abovegallery.se/konstnar/peter-stridsberg/

IMG_20200805_153122.jpg